Financiële verantwoording

Staan van baten en baten en lasten over 2020

2020
Pacht, huren en recht van opstal€ 105.498
Erfpacht€ 299.096
Som der baten€ 404.594
Beheerkosten€ 42.698
Afschrijvingen op materiële vaste activa € 8.109
Hulpverlening€ 132.922
Som der lasten€ 183.729
Resultaat voor financiële baten en lasten € 220.865
Financiële baten en lasten € 85.688
Overige lasten(100.000)
Resultaat € 206.553