Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. Behoeftige zieken en gebrekkigen in de gemeente Venlo, alsmede maatschappelijke en sociaal-culturele doelstellingen en activiteiten worden financieel ondersteund middels een, doorgaans eenmalige, donatie.

Hulpbehoevenden worden eerst ondersteund indien de reguliere hulpverleners daartoe geen mogelijkheden meer hebben. De stichting werft geen gelden en heeft geen winstoogmerk. Het eventueel batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Behalve voor de uitvoering van de functie noodzakelijke onkosten, ontvangen de bestuurders geen beloning.

De administratie van de stichting wordt gevoerd door een vrijwilliger, niet zijnde een bestuurslid. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de ABN AMRO Bank N.V. en een beëdigd rentmeester is aangesteld. De financiële jaarstukken worden opgesteld door Ernst & Young, kantoor Venlo.